Edukacije se temelje na sadržajima koji zadovoljavaju dva osnovna kriterija: znanstvenu utemeljenost i praktičnu primjenjivost. Koncept se prilagođava potrebama naručitelja. Edukacije se sastoje od teoretskog i praktičnog dijela, s time da prevladava praktični dio koji se sastoji od raznih vježbi, diskusija, simulacija, prezentacija i kreativnih tehnika.